BIO prostředí

Bio-chem čistící prostředky jsou ekologické alternativy stávajících výrobků na světovém trhu. Neobsahují freony, těkavé chlorouhlovodíky a jiná rozpouštědla.

Freony je komerční označení pro takovou skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu fluorchlorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž jeden musí být fluor. Dříve se freony ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. V dnešní době se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry.

Bio-chem čistící prostředky odpovídají nejmodernějším technologickým požadavkům a dobře obstávají v kritické zkoušce po stránce životního prostředí. Také zlepšují pracovní podmínky pro uživatele - jsou netoxické a nemají negativní vliv na lidské zdraví.

Bio-chem jako ekologicky orientovaná společnost se snaží nejen dodávat kvalitní produkty s vysokou účinností, ale taktéž brát ohled na stále se zvyšující potřebu chránit životní prostředí.

Výrobky Bio-chem splňují podmínky certifikátu ISO 14001. Základním záměrem normy ISO 14001 je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí.

Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Organizace sama si může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.BIOCHEM » BIO prostředí