Legislativa

Zákon č. 17/1992 Sb.

ze dne 5. prosince 1991

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.

Zákon č. 59/2006 Sb.

ze dne 8. března 2006

Základní právní předpis, který upravuje oblast prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Zákon č. 76/2002 Sb.

ze dne 5. února 2002

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon č. 86/2002 Sb.

ze dne 14. února 2002

Zákon o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují. Dále podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek. Dále také nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.

Zákon č. 180/2007 Sb.

ze dne 7. června 2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znněí pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2001 Sb.

ze dne 20. února 2001

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Zákon č. 114/1992 Sb.

ze dne 19. února 1992

Zákon o ochraně přírody a krajiny.

Zákon č. 123/1998 Sb.

ze dne 13. května 1998

Zákon o právu na informace o životním prostředí. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí, na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů.

Zákon č. 185/2001 Sb.

ze dne 15. května 2001

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství.

Zákon č. 254/2001 Sb.

ze dne 28. června 2001

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb.

ze dne 11. července 2002

Vyhláška, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů. O znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb.

ze dne 11. července 2002

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Zákon č. 356/2003 Sb.

ze dne 23. září 2003

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Zákon č. 477/2001 Sb.

ze dne 4. prosince 2001

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Zákon č. 695/2004 Sb.

ze dne 9. prosince 2004

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.BIOCHEM » BIO prostředí » Legislativa