VOC

Co znamená VOC?

VOC (Volatile Organic Compounds) je anglická zkratka pro skupinu těkavých organických sloučenin. Jsou to sloučeniny schopné tvořit fotochemické oxidanty reakcí s oxidy dusíku, a to za přítomnosti slunečního záření. Jejich častými zdroji jsou barvy, laky, rozpouštědla a lepidla. VOC zatěžují životní prostředí a mohou dokonce poškodit lidské zdraví, například formou akutní otravy.

V současnosti nabývá redukce těchto emisí stále větší důležitosti kvůli legislativě Evropské Unie ohledně VOC, uzákoněné směrnicí Solvent Emission Directive (SED) 1999/13/CE, která byla vydána za účelem omezení emisí rozpouštědel v průběhu mnoha průmyslových procesů. Tato mezinárodní evropská norma se v různé míře týká všech odvětví, která ve svých výrobních procesech používají barvy, laky, lepidla, čistící chemikálie a další prostředky založené na bázi organických rozpouštědel. Legislativa má za cíl výraznou měrou omezit používání rozpouštědel a tím chránit lidské zdraví i životní prostředí.

Zařízení pro čištění se spotřebou rozpouštědel přesahující 1t za rok je nutno provozovat v souladu se stavem technického poznání (uzavřená zařízení), a je nutno dodržovat difúzní a mezní hodnoty emisí. Tyto mezní hodnoty neplatí pro čistící prostředky s obsahem rozpouštědel nižším než 20%. Pro Vaši informaci jsme v tomto katalogu označili čistící prostředky Bio-chem pro povrchová čištění s obsahem rozpouštědel menším než 20% jako VOC<20%, a bez obsahu rozpouštědel jako VOC free. Vodními produkty Bio-chem lze v mnoha případech kompletně nahradit rozpouštědla. Pro mnohá lehce těkavá rozpouštědla, jako např. aceton nebo etylacetát, je speciální čistič Bio-chem variantou k omezení rozpouštědel.

 

Příklady snižování VOC z praxe

Výrobce vstřikových strojů na plasty prováděl před lakováním odmašťování pomocí acetonu. Aceton má teplotu vzplanutí -15°C a velmi rychle se odpařuje. Při použití Speciálního čistidla Bio-chem (teplota vzplanutí 14°C) s podstatně pomalejším odpařováním lze dosáhnout úspor až 35%.

Výrobce doposud používal před lakováním k čištění autobusů rozpouštědla. Naší alternativou pro tento případ použití byl produkt BIO - Univerzální čistidlo S nepěnivé s antikorozní ochranou Bio-chem (10% roztok). Po různých úspěšných laboratorních testech (řez mřížkou, zbytkové znečištění, lepivost - koheze) bylo používání produktu Bio-chem schváleno.

 

Čištění v potravinářském průmyslu

Čištění v potravinářském průmyslu v Německu podléhá Zákonu o potravinářství, předmětech potřeby a krmivářství (LFBG). Dle § 2 LFGB spadají čistící prostředky pod předměty potřeby. Je zakázáno předměty potřeby používat tam, kde by mohly dojít do styku s potravinami nebo jejich povrchy. Vodní čističe Bio-chem jsou plně ředitelné vodou. Jsou beze zbytku oplachovatelné a proto vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Nezanechávají pachy a příchutě dle § 31 LFBG.